İTÜ Mezunlar Konseyi Logo İTÜ Mezunlar Konseyi Ana Sayfa

İTÜ Mezunlar Konseyi Çalışma Esasları

(20 Nisan 2010 tarihli 7.Mezunlar Konseyi Toplantısında onaylanan ve halen yürürlükte olan Çalışma Esaslarıdır)

Madde 1) Kuruluş Gerekçesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, 234 yıllık geçmişi ve yaşayan 60.000’i aşmış mezunları ile, Türkiye’nin en büyük ve güçlü üniversitelerinden birisidir. Mezunları, ülkemizin gelişmesinde ve yurtdışı bayındırlık hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstlenmiş ve bunların gereklerini de başarıyla tamamlamıştır.

İTÜ halen, 20.000’i aşan öğrencisi, 2000 civarında öğretim elemanı, çok sayıda gelişmiş laboratuarıyla, dünyada en seçkin üniversitelerden biridir. Mezunlarımız, İTÜ’lü olmanın onurunu ve heyecanını yüreğinde hissetmekte ve birlikteliklerini daha da güçlendirme yönündeki girişimlerini arttırmaktadır.

Kurulmuş olan derneklerimiz ve vakıflarımız amaçları doğrultusunda çeşitli düzeydeki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürme çabasındadırlar. Kurumları ortak çalışmalara yönlendirmek genel amaçtır.

Madde 2) Mezunlar Konsey’inin Oluşumu

Mezunlar Konseyi aşağıda yazılı üyelerden oluşur:

• İTÜ Rektörü, ilgili Rektör Yardımcıları ve Dekanlar, Enstitü Müdürleri,
• Önceki Rektörler,
• KSB, Kariyer Ofisi, Kurumsal İletişim, Mezunlarla İlişkiler Ofisi sorumluları
• İTÜ adıyla kurulmuş tüm derneklerden ve İTÜ Spor Kulübünden 2’şer temsilci,
• İTÜ adıyla kurulmuş tüm Vakıflardan 2’şer temsilci,
• Öğrenci kulüp ve kuruluşlardan seçilen toplam 4 temsilci,
• Mezunlar Konsey’inin belirleyeceği en az 30 seçilmiş üye.

Mezunlar Konsey’inin başkanı İTÜ Rektörü’dür.

Madde 3) Mezunlar Konsey’inin Amaçları

• İTÜ’nin stratejik hedeflerinin belirlenme ve değerlendirme süreçlerinde yer almak,
• Belirlenen hedefler doğrultusunda mevcut dernek ve vakıfların birbirini bütünler çalışmalar yapmasını sağlamak,
• İTÜ Stratejik hedeflerin gerçekleşmesi için gereken bütçenin sağlanmasında etkin çalışmalar yapmak,
• Mezunlar ile sürdürülebilir, karşılıklı iletişim sisteminin kurulmasına yardım etmek,
• Bağışları çeşitlendirmek, sürekliliğini sağlayacak ortak politikalar geliştirmek,
• İTÜ’lülük ruhunu dayanışmasını yaymak ortak bilinç geliştirmek kurumlaşmaya katkıda bulunmak,
• Yararlı görülecek yeni temsilciliklerin açılmasını önermek.

Madde 4) Mezunlar Konsey’inin İşleyişi

• Mezunlar Konseyi, İTÜ adına kurulmuş ve kurulacak tüm dernek ve vakıfların danışma ve eşgüdüm kuruludur. Aldığı kararlar yönlendiricidir.
• Mezunlar Konseyi; Nisan ayında toplanır.
• Mezunlar Konseyi çalışmalarını kendi üyeleri arasından oluşturacağı Yürütme Kurulu ile sürdürür.
• Mezunlar Konseyi üyeliği 4 yıl için olup, en çok 2 dönem sürebilir.

Madde 5) Mezunlar Konseyi Organı

Mezunlar Konseyi çalışmalarını, Rektörlükle karşılıklı etkileşim içinde Yürütme Kurulu vasıtasıyla sürdürür, bu ortak çalışmalara Rektörlük Mezunlarla İlişkiler Ofisi etkin olarak katılır. Mezunlarla İlişkiler Ofisi Konsey’in sekretaryasını yürütür.

Madde 6) Yürütme Kurulu

Mezunlar Konseyi kendi içinden bir Yürütme Kurulu seçer. Yürütme Kurulunda Dernek, Vakıf temsilcileriyle İTÜ Spor Klübü, Kariyer Ofisi, KSB, Kurumsal İletişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi sorumluları yer alır. Öğrenci Temsilcisi de bulunur.

• Yürütme Kurulu kendi başkanını seçer.
• Yürütme Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır. Konseyin aldığı kararların uygulanmasını sağlar. Yıllık hedeflerle çalışır. Her Mezunlar Konseyi toplantısında geçmiş yılın raporunu verir. Önündeki yılın hedeflerinin onayını alır.
• Yürütme Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Arka arkaya 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.
• Kurucu Yürütme Kurulu’nun ilk görevi Mezunlar Konseyi çalışma esaslarını belirlemek ve ilk Mezunlar Konseyi toplantısına onay için sunmaktır.

Madde 7) “Çalışma Esasları”nın Dayandığı Kararların Tarihçesi

1. maddede yer alan gerekçe ile İTÜ Rektörlüğü “Mezunlar Danışma Kurulu”nu kurmuş ve Kurul 23.3.2005’te çalışmaya başlamıştır. Kurul’un 2 yıllık çalışmaları sonunda geliştirdiği öneri doğrultusunda İTÜ Rektörlüğü, “Mezunlar Konseyi”nin kurulmasına karar vermiş, Kurucu üyelerini belirlemiş ve 21.03.2007’de Kurucu Mezunlar Konseyi 1. toplantısını yapmıştır. Kurucu Konsey bu toplantıda 2 yıldır çalışmakta olan “Mezunlar Danışma Kurulu” üyelerinin “Mezunlar Konseyi Yürütme Kurulu” adını alarak bir dönem daha göreve devam etmesine karar vermiştir. İTÜ Yönetim Kurulu bu kararı, 22.03.2007 tarihindeki 728 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylamıştır.

İTÜ MBS
Mezunlar Meydanı
Projelerimiz

Ana Sayfa | Hakkımızda | Mezun Organizasyonları | Tanıtımlar | Komiteler | Faaliyetler | Haberler | İletişim